logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 
Archiwum OW ZOSPRP
Poniedziałek, 13 września 2021 r.

CENTRUM INFORMACJI ARCHIWALNEJ ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP w OLSZTYNIE – WYKAZ ZAWARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW

         Archiwum składa się ze zbioru dokumentów oraz biblioteki.

Zbiór dokumentów podzielono na 16 zespołów, które zawierają ogółem 341 jednostek archiwalnych.

W Bibliotece CIA znajduje się aktualnie 612 woluminów.

I/ ZESPÓŁ: Naczelne Władze Związku OSP – Sygn. 0-00 (1957 – 2017) – zawiera 14 jednostek archiwalnych, w których zgromadzono:

- materiały z kolejnych krajowych zjazdów; - dokumenty Zarządu Głównego i jego Prezydium; - budżet; – dotacje na rzecz OSP; - materiały dot. Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach i Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu.

         II/ ZESPÓŁ: Oddział Wojewódzki Związku OSP – Sygn. 0-01 (1959 – 2017) zawiera 33 jednostki archiwalne, w których zgromadzono:

- materiały z kolejnych wojewódzkich zjazdów; - dokumenty Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium; - informacje zbiorcze różnego rodzaju uwzględniające obszar całego województwa; - dokumenty wytworzone przez Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy.

         III/ ZESPÓŁ: Oddziały Powiatowe Związku OSP – Sygn. 0-02 (1024; 1927; 1072 – 2017) zawiera 26 jednostek archiwalnych, w których zgromadzono dokumenty dotyczące wszystkich obecnie istniejących powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. Najpełniej reprezentowany jest Olsztyński Oddział Powiatowy – w 6 jednostkach archiwalnych (1972 – 2018), Nowomiejski Oddział w 2 jednostkach, pozostałe oddziały po 1 jednostce archiwalnej; w tych jednostkach zgromadzono:

- materiały dot. kolejnych zjazdów ; - plany i programy działalności; - realizacje zadań na rzecz OSP; - informacje zbiorcze z walnych zebrań OSP; dane dot. wyposażenia i bazy OSP oraz inne informacje o OSP.

         IV/ ZESPÓŁ: Oddziały Gminne Związku OSP – Sygn. 0-03 (1979 – 2016) zawiera 39 jednostek archiwalnych, w których zgromadzono:

Materiały dot. zjazdów oddziałów gminnych; - informacje zbiorcze z zebrań OSP; - różne inne dokumenty oraz informacje o OSP.

         V/ ZESPÓŁ: Prawo i obsługa prawna – Sygn. 0-04 – zawiera 18 jednostek archiwalnych:

- wykazy aktów prawnych; - ustawy; - rozporządzenia; - statuty; - regulaminy; - olsztyńskie dzienniki urzędowe (1945-1950); - „Dziennik Zarządzeń i Rozkazów Komendy Głównej Straży Pożarnych (1962-1964); - bezpieczeństwo (poufne).

         VI/ ZESPÓŁ: Ochotnicze Straże Pożarne – Sygn. 0-05 (1924 – 2016) – zawiera 38 jednostek archiwalnych, w tym 31 dot. pow. ziemskiego olsztyńskiego, 4 pow. grodzkiego olsztyńskiego, 2 pow. ziemskiego lidzbarskiego, 1 jednostka Funduszu Wzajemnej Pomocy. W zbiorze zgromadzono głównie dokumenty dot. walnych zebrań OSP, ich statutów związanych z rejestracja sądową, a także sprawy personalne.

         VII/ ZESPÓŁ: Odznaczenia – Sztandary – Działacze Związku – Biogramy -Sygn. 0-06 – zawiera 39 jednostek archiwalnych.

         VIII/ ZESPÓŁ: Historia – Tradycje – Obyczaje – Sygn. 0-08  - zawiera 42 jednostki archiwalne z zagadnieniami:

- Miejsca pamięci strażackiej (pro memoria); - Muzealnictwo (ekspozycje i wystawy); - Zarysy historii OSP; - Różne opracowania, w tym prace licencjackie, magisterskie i 1 doktorska; - Konferencje; - Materiały do publikacji; - Uroczystości strażackie.

         IX/ ZESPÓŁ: Współdziałanie – Współpraca – Sygn. 0-09 – zawiera 3 jednostki archiwalne z zagadnieniami:

- Organizacje młodzieżowe; - Sektor rolnictwa; - Administracja państwowa i samorządowa; - Instytucje i organizacje krajowe; - Współpraca zagraniczna; - Prasa; - Kalendarze (projekty); - Prewencja przeciwpożarowa z programami artystycznymi.

         X/ ZESPÓŁ: Kadry Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego – Sygn. 1-10 -  zawiera 3 jednostki archiwalne:

- Pracownicy; - Zakładowy Fundusz Pracy; - Samorządny Organ Pracowników Związku OSP; - Komisja Międzyzakładowa „Solidarność” Pracowników Związku OSP RP; - Biura terenowe Związku OSP RP; - Fundusze płac Związku OSP.

         XI/ ZESPÓŁ: Nieruchomości – Inwentarz ruchomy – Sygn. 2-20- zawiera 1 jednostkę archiwalną (1976 – 2003).

         XII/ ZESPÓŁ: Budżet i realizacja zadań finansowych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego – Sygn. 3-30 – zawiera 3 jednostki archiwalne (1971 – 2017).

         XIII/ ZESPÓŁ: DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA – Sygn. 4 – zawiera ogółem 39 jednostek archiwalnych. Poszczególne działy zawierają:

A/ KULTURA i OŚWIATA – Sygn. 4-40 - 8 jednostek archiwalnych:

1/ Ewidencja amatorskich zespołów artystycznych – Olsztyn (1958 – 2013);

2/ Programy i współdziałanie – Olsztyn (1975 – 2015);

3/ Wojewódzkie przeglądy orkiestr dętych OSP – Olsztyn (1988 – 2016);

4/ Ogólnopolskie i regionalne przeglądy orkiestr dętych OSP (1987 – 2018);

5/ Amatorskie zespoły artystyczne (z wyłączeniem orkiestr dętych) – zespoły teatralne, kabaretowe i wokalno-instrumentalne (1987 – 2015) oraz festiwale piosenki strażackiej (1987 – 2015);

6/ 6gólnopolski Konkurs Plastyczny (1989/1990 – 2016);

7/ Konkursy o tematyce pożarniczej – różnego rodzaju (1960 – 2016);

B/ ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE – RATOWNICTWO WODNE i MEDYCZNE – SPORT – KULTURA FIZYCZNA – Sygn. 4-41 – 8 jednostek archiwalnych:

1/ Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze OSP (1975 – 2014);

2/ Wojewódzkie zawody MDP (2002 – 2017);

3/ Zawody sportowo-pożarnicze OSP w pow. olsztyńskim (1959 – 2016);

4/ Krajowe zawody sportowo-pożarnicze OSP (1996 – 2016);

5/ Mistrzostwa OSP w ratownictwie wodnym i powodziowym oraz w ratownictwie medycznym (2004 – 2016);

6/ Sport – Kultura Fizyczna (1971 – 2016);

         C/ MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE – Sygn. 4-42 – 10 jednostek archiwalnych:

1/ Ewidencja (1972 – 2016);

2/ Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – Obozy MDP (1996 – 2015);

3/ Młodzieżowe obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP i Harcerskich Drużyn Pożarniczych (1987 – 2018);

         D/ OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ (eliminacja wojewódzkie i krajowe) – Sygn. 4-43 (1988 – 2018) – 7 jednostek archiwalnych;

         E/ WSPÓŁZAWODNICTWO – sygn. 4-44 (1976 – 1990) – 1 jednostka archiwalna;

         F/ KOMISJE PROBLEMOWE – Sygn. 4-45 (1965 – 2022) – 5 jednostek archiwalnych.

         XIV/ ZESPÓŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – System ratowniczo-gaśniczy – Sygn. 5-50 – ogółem 21 jednostek archiwalnych – zespół zawiera:

1/ Prewencja – Profilaktyka (1975 – 2013);

2/ Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – Jednostki Operacyjno-Techniczne OSP (1995 – 2018);

3/ Szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego (1993 – 2016);

4/ Formy wyszkolenia pożarniczego (2001 – 2013);

5/ Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

a.     w Działdowie (2013),

b.    w Gołdapi (2014);

6/ Nawałnica w pow. piskim (4.07. 2002);

7/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (1996 – 2017);

8/ Sprzęt, urządzenia i samochody pożarnicze (2010 – 2016);

9/ Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie (1950 – 1991);

10/ Komenda Główna Straży Pożarnych (1972 – 1991) oraz Państwowej Straży Pożarnej (1992 – 1997);

11/ Biuletyny informacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie (1998 – 2007);

12/Biuletyny informacyjnej ochrony przeciwpożarowej woj. olsztyńskiego (1986 – 1990);

13/ Biuletyny Zarządu Głównego Związku OSP RP (1990 – 2007);

14/ Materiały dot. woj. suwalskiego:

a.     Komenda Wojewódzka PSP (1977 – 1998),

b.    Oddział Wojewódzki Związku OSP (1975 – 1976).

XV/ ZESPÓŁ: Działalność gospodarcza i handlowa (1986 – 2005)

– Sygn. 6-60 - 1 jednostka archiwalna.

- Sygn. 6-61 – Dotacje na potrzeby OSP (1978 – 2017) – 4 jednostki archiwalne.

         XVI/ ZESPÓŁ: DOKUMENGTACJA ARCHIWALNA i BIBLIOTECZNA – Sygn. 7-70 – 17 jednostek archiwalnych – zespół zawiera:

1/ Instrukcje, rozporządzenia, uchwały i pisma (1983 – 2019);

2/ Wykazy dokumentów z Archiwum Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (1945 – 2011);

3/ Wykazy dokumentów z Archiwów Komend Powiatowych PSP woj. warmińsko-mazurskiego: w Działdowie (1960 – 2012), - w Ełku (1993 – 2010), - w Iławie (1962 – 1997), - w Kętrzynie (1987 – 2011), - w Lidzbarku Warmińskim (2002 – 2011), - w Mrągowie ( 199 – 2008), - w Olecku ( 1969 – 1975), w Ostródzie (1945 – 2011);

4/ Centrum Informacji Archiwalnej – Inwentarze;

5/ Wykazy dokumentów z Archiwum Państwowe w Olsztynie – Oddział w Nidzicy (1945 – 1991);

6/ z Archiwum Państwowego w Olsztynie – odpisy i kopie dokumentów w formie maszynopisów, kseropisów, powielaczy i rękopisów (1945 – 1955).

 

Sporządził – Władysław M. Świeczkowski

Olsztyn, 8 września 2021 r.

 

 

 

 


Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4128966