logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Kampania sprawozdawcza w ochotniczych strażach pożarnych w 2015 roku.
Czwartek, 22 stycznia 2015 r.

NOWE INFORMACJE !!!!

- wzór uchwały "mikro"
- wzór sprawozdania finansowego
- druki na zebranie w tym wzory w.w. na stronie ZOSP RP

UWAGA, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości zalecenia dla OSP – szczegóły poniżej

Walne zebrania sprawozdawcze członków OSP (podsumowujące i oceniające działalność OSP w roku 2014) jakie od początku 2015 roku odbywać się będą w ochotniczych strażach pożarnych, powinny być oparte na niezbędnych podstawach prawnych.


Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. , nr 79, poz. 855, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określa walne zebranie jako najwyższą władzę stowarzyszenia. Walne zebranie zatem, jako najwyższa władza każdej OSP, ma obowiązek i przywilej raz w roku podejmować najważniejsze dla straży decyzje. Podejmowanie decyzji natomiast powinno dokonywać się w oparciu o statut OSP i nie być w sprzeczności z innymi przepisami prawa. Na przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych, odnoszących się do roku 2014, wyznacza się okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.
 
1. Cele i zadania walnych zebrań
 
Podstawowym celem walnego zebrania powinna być rzetelna ocena działalności stowarzyszenia w zakończonym roku i zaplanowanie - w oparciu o dokonaną ocenę - działań, które będą tworzyć perspektywy dalszego rozwoju OSP, większych możliwości i większej efektywność, zwłaszcza na płaszczyźnie operacyjno – technicznej.
 
Statuty OSP nadają walnym zebraniom sprawozdawczym członków OSP następujące kompetencje:
 • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu OSP i komisji rewizyjnej OSP za rok 2014, 
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej, 
 • uchwalenie programu działania i budżetu stowarzyszenia na rok 2015, 
 • ustalenie wysokości składki członkowskiej, 
 • rozpatrzenie odwołań od decyzji zarządu OSP oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.         
Walne zebranie członków OSP jest zatem z jednej strony obowiązkiem, z drugiej zaś - okazją do podsumowania rocznej pracy stowarzyszenia, w odniesieniu do pięcioletniego planu ustalonego podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego i wcielonego w życie uchwałą tegoż zebrania.  Celem każdej OSP powinno być porównanie planu z faktycznym jego wykonaniem i wyciągnięcie stosownych wniosków do dokonania (wynikającej także ze statutu) oceny pracy Zarządu. Ocena wykonania planu powinna posłużyć też do wytyczenia zadań dla OSP na rozpoczynający się rok. 
Zadaniem ściśle związanym z oceną realizacji planu pracy jest analiza dochodów i wydatków OSP, oparta o przyjęty plan finansowy i sprawozdanie  finansowe. W analizie warto zastanowić się, czy uzyskane dochody odzwierciedlają faktyczne możliwości OSP, czy wydatki odpowiadały faktycznym potrzebom stowarzyszenia. Warto też zastanowić się jaki wpływ miały dochody i wydatki na realizację planu zadań statutowych. Oceniając powyższe, walne zebranie powinno w sposób rzeczowy i realny określić plan pracy oraz plan dochodów i wydatków na 2015 rok. Plan  powinien się także odnosić do planu na pięcioletnią kadencję, a także, uwzględniać zadania, których nie udało się zrealizować w roku 2014.
UWAGA, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Rozporządzenie to określało uproszczone zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej również dla stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości zmienionej ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014r. Ochotnicze Straże Pożarne – nie prowadzące działalności gospodarczej) będą mogły nadal stosować zasady uproszczonej sprawozdawczości finansowej jako tzw. jednostki mikro . Warunkiem uzyskania takiego statusu jest podjęcie przez najbliższe walne zebranie członków OSP uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń określonych przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro.
Aby uproszczone sprawozdanie finansowe OSP mogły sporządzić już za rok obrotowy 2014, uchwałę należy podjąć przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Przyjęcie uproszeń wynikających z ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro nie jest dla OSP obowiązkowe. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta sprawozdanie finansowe , OSP musi sporządzić na zasadach ogólnych, tak jak inne jednostki zobowiązane ustawą.
2. Plany finansowe w OSP
Dochody ochotniczych straży pożarnych mogą i powinny pochodzić i zazwyczaj pochodzą z różnych źródeł. Dlatego też planując dochody na 2015 rok warto przygotować wcześniej projekt, który mógłby stać się podstawą do dyskusji na zebraniu, by wykorzystać wszelkie możliwości pozyskiwania pieniędzy ze wszystkich możliwych źródeł, w tym:
 • składek członków zwyczajnych, 
 • składek członków wspierających, 
 • darowizn,
 • podejmowanych działań gospodarczych, 
 • dotacji i dofinansowań ze strony Związku OSP RP, Komend PSP i innych instytucji, 
 • dotacji celowej z budżetu gminy i samorządów wyższych szczebli, 
 • odpisów 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy OSP jest organizacją pożytku publicznego.
Z uwagi na fakt, że działania większości OSP zabezpieczane są przede wszystkim środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu gminy oraz wsparciem finansowym (przy realizacji zakupów sprzętu i umundurowania) ze strony ZOSP RP, należy dobrze przeanalizować, zwłaszcza potrzeby operacyjne, by stały się one podstawą do ubiegania się o stosowne finansowanie działalności przez gminę i jak najlepsze wykorzystanie dofinansowania zakupów ze Związku OSP RP.      
3. Wskazówki organizacyjne i programowe
Kompetencje walnego zebrania członków OSP określa statut OSP. Zwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd OSP powiadamiając w określonym statutem terminie wszystkich członków czynnych, honorowych i MDP (wskazane jest zapraszanie także członków wspierających) o terminie, miejscu i porządku obrad. Informację o zebraniu należy przekazać także w stosownym czasie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP i Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Do udziału w walnym zebraniu warto zaprosić przedstawicieli władz samorządowych gminy, a także powiatu, komendanta powiatowego PSP, szefów lub przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i firm, z którymi straż prowadzi lub chciałaby prowadzić współpracę wpływającą  na usprawnienie własnych statutowych działań.
Wszelkim postanowieniom walne zebranie nadaje charakter uchwał, które stanowią wykładnię do pracy dla zarządu, komisji rewizyjnej i druhów realizujących określone zadania. Uchwały podejmowane są  zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2ogólnej liczby członków OSP uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości, zmiany statutu, rozwiązania OSP podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów. Jeśli w zebraniu nie uczestniczy połowa osób uprawnionych do głosowania, zebranie nie ma mocy prawnej. W takim przypadku niezbędne jest ponowne zwołanie walnego zebrania przed upływem 14 dni. Podczas zebrania przeprowadzonego w drugim terminie  uchwały podejmowane są  bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób. Uchwały te nie mogą  jednak dotyczyć zbycia lub nabycia nieruchomości, zmian w statucie i rozwiązania OSP.
Walne zebranie jest zazwyczaj najważniejszym w roku organizacyjnym wydarzeniem w OSP. Zbiera się bowiem najwyższa władza stowarzyszenia, która w tym czasie może decydować o wszystkim, co dotyczy straży. Wskazane jest zatem, aby zebraniu nadać charakter uroczysty, by przede wszystkim strażacy wystąpili w strojach galowych (mundury wyjściowe, sznury, odznaczenia). Zebranie niejednokrotnie jest jedyną okazją w roku, aby uroczyście wyróżnić zasłużonych druhów poprzez wręczenie im odznaczeń, odznak i innych wyróżnień. Dla zachowania odświętnego charakteru obrad warto wcześniej przeprowadzić apel mundurowy, by sprawdzić, czy każdy strażak ma odpowiedni strój, w sposób prawidłowy umieszczone wszelkie dystynkcje, emblematy, odznaczenia i odznaki.
4. Sprawozdawczość
Niezwłocznie po odbyciu  walnego zebrania sekretarz OSP sporządza odpowiednią dokumentację i przekazuje właściwym adresatom. 
 • Protokół walnego zebrania wypełnia się w 3 egzemplarzach,  z czego 2 przekazuje się do ZOGm / równorzędnego/ ZOSP RP. 
 • Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej wypełnia się w 3 egzemplarzach – jest to załącznik do protokołu.
 • Sprawozdanie finansowe i plan finansowy OSP wypełnia się w 3 egzemplarzach jako załącznik do protokołu. OSP mające status organizacji pożytku publicznego sporządzają takie sprawozdanie zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. 
 • Sprawozdanie finansowe OSP prowadzącej tylko działalność statutową należy sporządzić w 3 egzemplarzach zgodnie z odnośnymi przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. 
 • Po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez Walne Zebranie, po pozostawieniu jego jednego egzemplarza w OSP, drugi należy dołączyć do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych /CIT-8 /, składanego do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w Walnego Zebrania Członków OSP (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.), a trzeci egzemplarz - przekazać do Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP.
 • Uwaga, zmiany w Kodeksie karnym skarbowym (obowiązujące od 1 stycznia 2015r.) przewidują kary grzywny za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie. Raport ochotniczej straży pożarnej sporządza się w 2 egzemplarzach. Jeden należy przekazać prezesowi  ZOGm /równorzędnego/ ZOSP RP.
 • Raport należy wprowadzić do programu  „System OSP” w formie elektronicznej w terminie określonym przez ZG ZOSP RP. 
 • Plan działalności ochotniczej straży pożarnej sporządzamy w 2 egz. 
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP sporządza się w 1 egz. 
Po odbyciu walnych zebrań na terenie gminy, każdy Zarząd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ do dnia 15 kwietnia powinien przekazać do ZOP ZOSP RP „informację  zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych OSP” na terenie gminy wraz z protokołami walnych zebrań. UWAGA – informację należy obowiązkowo wprowadzić do „Systemu OSP”. System OSP dostępny jest pod adresem: www.osp.org.pl lub www.zosprp.pl zakładka „System OSP”.            
Zarządy Oddziałów Powiatowych powinny sporządzić „informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań na terenie powiatu” i w terminie do 30 kwietnia  wprowadzić do „Systemu OSP”. Sporządzenie papierowej wersji informacji zbiorczej nie zwalnia z obowiązku prowadzenia sprawozdawczości drogą elektroniczną. Nie wszyscy o tym pamiętają – tylko 10 Oddziałów Powiatowych ZOSP RP w roku bieżącym wprowadziło „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań na terenie powiatu” do „Systemu OSP”.
Na podstawie materiału OW ZOSP RP woj. Mazowieckiego

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3110209