logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Kartka z kalendarza
autor: GM Wtorek, 18 października 2016 r.
Dnia 18 października 1946 została powołana Wojewódzka Komisja Zarządzająca Związku - tymczasowy Zarząd Okręgowy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Pierwszym prezesem Zarządu został dyrektor Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Stanisław Chomczyński, wiceprezesem Stanisław Lewiński, prezes OSP w Mrągowie, skarbnikiem Aleksander Wilkowski, dyrektor Państwowej Centrali Handlowej, sekretarzem Stefan Różycki z Państwowych Zakładów Zbożowych.

Z inicjatywy Zarządu dokooptowano jeszcze trzech członków Feliksa Antoszkiewicza, inspektora Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódzkiego, Jerzego Burskiego, byłego Wicewojewodę, Józefa Poryckiego, zastępcę naczelnika Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy. Ponadto do zarządu wchodził z urzędu – wówczas w randze majora poż. Kazimierz Łabno, wojewódzki inspektor pożarnictwa.  Pierwotny skład osobowy Zarządu Okręgu był wielokrotnie zmieniany, wskutek zarówno fluktuacji na kierowniczych stanowiskach w administracji zespolonej i niezespolonej, w urzędach i zainteresowanych instytucjach, jak i ze względów politycznych[1]

            W ślad za tym powoływano także powiatowe komisje zarządzające Związku. Podstawowym zadaniem komisji było przygotowanie kampanii wyborczej do mającego odbyć się we Wrocławiu ogólnopolskiego Zjazdu delegatów OSP. Zjazdy te organizowano przy współudziale wojewódzkich inspektorów i powiatowych instruktorów pożarnictwa – kierujących działalnością terenowych państwowych organów ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzana kampania zjazdów przyczyniła się do umacniania organizacyjnego Związku i ożywienia działalności zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych.

            W myśl postanowień § 36 statutu Związku Straży Pożarnych RP w skład zjazdów wojewódzkich, określonych jako rada okręgu, wchodzili:

a) prezes rady,

b) członkowie zarządu okręgu i komisji rewizyjnej,

c) prezesi oddziałów powiatowych,

d) przedstawiciele straży w liczbie 1 delegat na każde 30 straży.[1] Władysław M. Świeczkowski, Struktura organizacyjna ochrony przeciwpożarowej w województwie olsztyńskim w latach 1945-1949, komunikaty mazursko-warmińskie, 1986, nr 1-2(171-172),  str. 91-92

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4021340