logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Pytamy, co z tym KRUS-em??
autor: Strażak /GM Wtorek, 12 sierpnia 2014 r.
Pod takim tytułem w najnowszym STRAŻAKU (nr 8/2014) jest artykuł informujący o problemach jakie mają strażacy - rolnicy z ubezpieczeniem społecznym.
Problem ten występiuje także w naszym województwie i dotyka coraz więcej kierowców - strażaków. W lipcu br. Prezes ZOW - Marszałek Wojewóztwa Jacek Protas wysłał pisma adresowane do Marszałków Sejmu i Senatu, Parlamentarzystów naszego województwa, KRUS-u z prośba o pilne rozwuiąznie tej sprawy. Poniżej fragmenty tego pisma


Dotyczy: strażaków ubezpieczonych w KRUS-ie, a wykonywających czynności
    kierowcy - mechanika, która podlega pod ubezpieczenie ZUS-owskie
 
 
            Zwracam się z prośbą o niezwłoczne doprowadzenie do sytuacji aby wstrzymać się od podejmowania decyzji karzących członków OSP ubezpieczonych w KRUS, jednocześnie odprowadzających składki do ZUS będące wynikiem ich pracy na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Apeluję o jak najszybsze zakończenie prac legislacyjnych i naprawienie prawa. Proszę wszystkich o uzdrowienie trudnej sytuacji z tym związanej i wspieranie członków OSP, których to dotyczy w ich społecznej działalności min poprzez pomoc prawną i wyjaśnianie powstałych problemów.
Właściwe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, to jeden z istotnych elementów bezpieczeństwa wewnętrznego naszego Państwa. Corocznie jednostki te uczestniczą w prawie połowie wszystkich zdarzeń rejestrowanych przez Straż Pożarną. OSP są stowarzyszeniami, a ich członkowie działają społecznie, wykonując wiele zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem organizacji. Jednak z uwagi na drogi sprzęt wymagający wiele systematycznych prac serwisowych, Gminy – jako odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpożarowe zatrudniają na umowy-zlecenia osoby będące członkami OSP, powierzając im stanowiska kierowcy-mechanika. Funkcje te bardzo często pełnią rolnicy ubezpieczeni w KRUS, co w obecnym stanie prawnym jest przyczyną wielu nieporozumień, a często także ludzkich kłopotów.
Znamy przypadek kiedy to KRUS wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty, potrąceniu z emerytury-renty strażakowi, który jest kierowcą-mechanikiem w OSP i zobowiązał go do zwrotu kwoty powyżej 35 tys. zł. Od decyzji tej zainteresowany się odwołuje, chociaż przy obecnym stanie prawnym, brak jest szans na uzyskanie pozytywnego dla członka OSP rozstrzygnięcia.
Opisana sprawa dotyka wielu strażaków ochotników. Wiemy, że trwają prace legislacyjne, które mają zmienić istniejący stan prawny i to ze skutkiem wstecznym. Ale do czasu kiedy prawo zostanie zmienione oraz wskutek decyzji takich jak opisana wyżej, mamy przypadki ludzkiej krzywdy, niepotrzebnych nieporozumień, stresów, a w wielu miejscowościach brak chętnych do pracy w OSP.
         Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 7 marca 2014 r. (druk sejmowy nr 2242). 25 marca 2014 r. skierowano do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które miało miejsce 24 kwietnia 2014 r. Projekt skierowano do podkomisji stałej.
         Projekt ustawy przewiduje m.in., że rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy (KRUS), został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
            Przedstawiony wyżej przypadek uzasadnia jak najszybszą potrzebę uregulowania kwestii ubezpieczeń społecznych rolników wykonywających inne społecznie potrzebne zadania. Sprawa jest nagląca, gdyż jej nieuregulowanie spowoduje liczne przypadki zniechęcenia do takiej działalności i utratę zaufania do słuszności działań przez urzędy administracji samorządowej i rządowej.
 
powrót


Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

brak wpisów

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 2388675