logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Prezydium ZOW ZOSPRP w Olsztynie - INFORMACJA
autor: GM Czwartek, 17 marca 2011 r.
W dniu 16 marca 2011r odbyło się posiedzenia Prezydium ZOSP RP. Pod przewodnictwem Prezesa ZOW dh. Jacka Protasa omówiono następujące zagadnienia:
         Przyjęto materiały na Plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w miesiącu kwietniu dotyczące informacji o realizacji budżetu za rok 2010, oraz przyjęto plan finansowy na 2011 rok. Zagadnienia te przedstawiła Główna Księgowa biura ZOW ZOSPRP w Olsztynie Stefania Bogorodź. Planowany budżet ZOW na bieżący rok jest mniejszy od roku ubiegłego.
 Informację o dofinansowaniu ze środków będących w dyspozycji Związku w 2011 roku na zakupy i karosaż samochodów, budowy i remonty strażnic, zakup umundurowania i sprzętu przedstawił Dyrektor Wykonawczy ZOW Grzegorz Matczyński.
1.          Przyznano dofinansowania do zakupu oraz zabudowy (karosacji) przez OSP samochodów pożarniczych ze środków MSWiA w kwocie 550 000 zł. Jednostki, które otrzymały dofinansowanie to OSP Dunajek, Gietrzwałd, Krutyń, Linowo, Lubawa, Ornowo, Susz i Zalesie. Wpłynęło 13 wniosków, z których dla 8 jednostek przyznano dotacje 
2.          O środki na dofinansowania budowy i remontów strażnic wnioski złożyło 38 jednostek OSP. Kwota jaka była do dyspozycji ZOW wynosiła 27 500 zł. Przyznano 7 dotacji dla OSP w Chojniku, Królewie, Milejewie, Mrocznie, Ornecie, Purdzie i Rucianie Nidzie.
3.          Dofinansowania w 2011r. z dotacji MSWiA zakupów sprzętu i umundurowania dla OSP to kwota 303 000 zł, a dofinansowanie z dotacji firm ubezpieczeniowych – 243 800 zł. Łączna kwota to 546 800 zł, a złożone zapotrzebowanie przez jednostki OSP na dotacje to suma 1 256 185 zł. Dlatego też nawet jeśli otrzymamy dopłatę z WFOŚiGW w Olsztynie nie zaspokoimy wszystkich złożonych potrzeb sprzętowych i mundurowych.
 
            Inne sprawy organizacyjne omówione i zatwierdzone do realizacji które zostały przedstawione i przyjęte przez prezydium to:
          Przyjęcie uchwały w sprawie nadanie odznak Złotego Znaku Związku i medalu honorowego im.  Chomicza, uchwały w sprawie odznaczenia Medalem Honorowym im. J. Tuliszkowskiego oraz w sprawie przyznania odznaczeń członkom OSP i działaczom ZOSPRP. Podjęto także uchwały w sprawie nadania sztandarów dla OSP Górne pow. Gołdap, dla OSP Bredynki pow. Olsztyn, dla OSP Rożental pow. Iława, dla OSP Pluski pow. Olsztyn.
          Przyznano także jedną zapomogę z Funduszu Wzajemnej Pomocy druhowi z OSP Nowe Kiejkuty pow. Szczytno, którego stan zdrowia wymaga stałej opieki. Stan środków funduszu wynosi obecnie 1890 zł. Niestety jest wiele powiatów, które częściowo lub wcale nie uregulowały wpłat. Przypominam że ustalona składka to 10 zł od OSP. 
          Informacje o bieżących sprawach realizowanych przez biuro jakie zostały przedstawione Prezydium to min:
1.           Konkurs plastyczny na szczeblu wojewódzkim został zrealizowany. Finał krajowy odbędzie się w  terminie 2 kwietnia w Warszawie. Nasze województwo reprezentować będzie 6 osób.
2.           Turniej Wiedzy Pożarniczej odbędzie się 15 kwietnia w Bisztynku pow. bartoszycki.
3.           Zawody OSP grup A i C zaplanowane są na 19 czerwca - w Iłowo Osadzie w  pow. działdowskim.
 
             Przyjęto harmonogram zawodów sportowo pożarniczych w województwie na lata 2011 – 2020. Zawody MDP szczebla wojewódzkiego planuje się w latach 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. Zawody grup A i C w województwie będą realizowane w latach 2011, 2014, 2018.
 
4.           Wojewódzki przegląd orkiestr dętych odbędzie się w Lidzbarku Warmiński 14 sierpnia.
5.           Ogólnopolskie Zawody OSP w ratownictwie wodnym i powodziowym w terminie 9-10 lipca odbędą się w Wilkasach.
6.            Zgłoszona jest inicjatywa zawodów historycznych sikawek. Inicjatywa wyszła z OSP Milejewo pow. elbląski, przedstawiciele tej jednostki przedstawili Prezydium ideę zawodów. Planowany termin ich organizacji to końcówka lipca lub później.
7.           Ogłoszony jest konkurs kronik. Termin dostarczenia najlepszych opracowań do ZOW w Olsztynie to 3 czerwca b.r.
8.           Przedstawiona została wstępna informację o obozie MDP w Kikitach, jego finansowanie zależy min od wyników konkursu na dopłaty przez Kuratorium Oświaty. Planowane terminy poszczególnych turnusów to – 26.06-9.07 ok. 75 osób, 10.07-17.07 – turnus polsko-niemiecki – pierwszeństwo młodzież z powiatu olsztyńskiego z uwagi na współpracę powiatów olsztyńskiego i Osnabruck 79 osób (33-D, 46-PL),  18.07-31.07 – ok. 75 osób i  1.08-14.08 – ok. 60 osób. Omówiono także możliwość jeszcze jednego turnusu w realizowanego przez ZOP w Lidzbarku Warmińskim. Innych obozów MDP ZOW nie będzie dofinansowywał.
9.           W listopadzie 2010 wysłaną prośbę o informacje i inwentaryzację o znanych starych strażnicach, kapliczkach z Św. Florianem i tym podobnych świadectwach strażackiej historii na Warmii i Mazurach.  Wpłynęła jedna odpowiedz z powiatu działdowskiego. Ponownie prosimy o informacje w tym zakresie.
10.       Ustalono termin posiedzenie ZOW  na 28 kwietnia przed dniem Strażaka. Planowane miejsce posiedzenia to Ośrodek Szkolenia PSP w Olsztynie.
11.       Omówiono informacje z powiatów przesłane przez ZOP - plany pracy, informacje o biurach, itp. Niestety nie wszystkie powiaty dopełniły tego zadania. Prosimy o uzgadnianie terminów Zjazdów Powiatowych ZOSP RP z biurem ZOW.
12.       Wstępnie oceniono przebieg zebrań OSP – informacja w elektronicznej bazie SYSTEM OSP - Raport OSP został wypełniony przez 156 jednostek co stanowi  zaledwie ok. 28 % ogólnej ilości naszych OSP w województwie. Dane w Systemie powinny być wypełnione najpóźniej do 15 kwietnia.
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3110239