logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 
Zadania
Piątek, 07 maja 2010 r.
Celem działania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest w szczególności:
 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.


                Zarząd Oddziału województwa warmińsko – mazurskiego powyższe cele realizuje poprzez:
 • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
 • udzielanie pomocy jednostkom OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń – sprawujemy opiekę i pomoc dla 565 jednostek zrzeszających ok. siedemnaście i pół tysiąca członków,
 • gromadzenie środków finansowych i wspomaganie nimi jednostek OSP - inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
 • przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej.
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3951705